Παππά Σ, Κιούρη Κ, Νικολαῒδου, Ηπειρωτική ψυχή, ετήσιον εικονογραφημένον λεύκωμα, τόμος πρώτος, εκ του τυπογραφείου ο «Ερμής» Κ. Παπαγεωργίου και Β. Χαραλαμπίδου, εν Ιωαννίνοις 1913

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:ΗΒ049


Παππά Σ, Κιούρη Κ, Νικολαῒδου, Ηπειρωτική ψυχή, ετήσιον εικονογραφημένον λεύκωμα, τόμος πρώτος, εκ του τυπογραφείου ο «Ερμής» Κ. Παπαγεωργίου και Β. Χαραλαμπίδου, εν Ιωαννίνοις 1913