Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, υπό Φιλίππου Αν. Ζυγούρη, επιμέλεια: Θεοδώρα Ζωγράφου-Βώρου, Σιάτιστα 2010

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:ΗΒ056


Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, υπό Φιλίππου Αν. Ζυγούρη, επιμέλεια: Θεοδώρα Ζωγράφου-Βώρου, Σιάτιστα 2010