Μακεδονική Γη: Ιστορία της Γευγελής (Гевгелија). Του Ιωάννου Ξανθού συνταξιούχου Δημοδιδασκάλου και ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΓΕΛΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΧΩΡΙΩΝ, Θεσσαλονίκη 1954

Από Μακεδονομάχοι